Kwaliteit

Bij Trivire vinden we het belangrijk dat de kwaliteit van onze dienstverlening en van de relaties met onze klanten, partners en medewerkers goed is. Sterker nog: dat deze zich continu verbetert. We willen ons als organisatie namelijk optimaal inzetten om steeds beter aan te sluiten bij de behoeften en wensen van onze omgeving. Om die reden blijven we kritisch naar onszelf kijken.

Onderzoek

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze dienstverlening en relaties, doet Trivire regelmatig onderzoek naar haar presteren. Dit doen we onder andere met een zelf ontwikkeld bewonersonderzoek waarin wij steeds relevante(re) en/of specifieke(re) vragen aan onze klanten kunnen voorleggen over de woningen, onze dienstverlening en de woon- en leefomgeving. Dit onderzoek wordt om de twee jaar uitgevoerd.

De uitkomsten van dit onderzoek worden aangevuld met enquêtes over de ervaringen die klanten hebben met Trivire na afloop van een samen doorlopen proces. Denkt u hier bijvoorbeeld aan het proces ‘reparatieverzoek’. Wij vragen onze klanten hoe zij de afhandeling door Trivire van een door hen doorgegeven reparatieverzoek hebben ervaren, door hen na afronding van de reparatie een enquête te sturen. De mate waarin onze klanten tevreden zijn over de afhandeling van dit proces vertelt ons veel over wat er goed gaat en wat we nog moeten verbeteren.
Tot slot meten we ook hoe onze omgeving tegen onze organisatie aankijkt: onze reputatie. Dit doen we door middel van een reputatieonderzoek, dat één keer in de vier jaar wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Visitatie

Trivire is lid van Aedes, de overkoepelende belangenorganisatie voor corporaties in Nederland. Daarbij hoort dat Trivire zich een keer in de vier jaar laat beoordelen door een onafhankelijke visitatiecommissie. Die commissie gaat kritisch na of Trivire haar ambities waarmaakt, of Trivire zich houdt aan de regels van toezicht en wat maatschappelijke belanghouders vinden van de prestaties van Trivire. In 2019 is Trivire voor de derde keer gevisiteerd. U vindt het Visitatierapport Trivire 2019 op deze pagina.

Integriteit

Trivire heeft een gedragscode voor medewerkers. Deze gedragscode is gebaseerd op onze integriteitscode en onze integriteitsregels. Daaraan heeft Trivire een klokkenluidersregeling gekoppeld. Op deze pagina kunt u de gedragscode, de integriteitscode en de klokkenluidersregeling downloaden.

Een vermoeden van een misstand vernemen wij graag van u. Komt u er met ons niet uit?
Dan attenderen we u op het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van de Autoriteit Woningcorporaties. Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kan iedereen melding doen van niet integer handelen. Als iemand niet integer is, doet hij iets oneerlijks. Hierbij kun je denken aan fraude binnen de organisatie of een medewerker die probeert zichzelf te verrijken. U kunt uw melding telefonisch, schriftelijk of per e-mail doorgeven. Het Meldpunt is niet bedoeld voor meldingen voor klachten over bijvoorbeeld de huurverhoging of onderhoud van een woning. Daarvoor kunt u hier bij ons terecht.

Verantwoording

Trivire legt regelmatig en in verschillende vormen verantwoording af over de dingen die zij doet. Het belangrijkste document waarmee Trivire jaarlijks verantwoording aflegt, is het jaarverslag. Sinds 2016 hebben we zelfs twee jaarverslagen. Het ene jaarverslag is het officiële jaarverslag. Dit jaarverslag voldoet aan alle voorwaarden die onze toezichthouders van ons vragen. Het andere jaarverslag is ons populaire jaarverslag. In dit jaarverslag hebben we alle informatie uit het officiële jaarverslag begrijpelijker en aantrekkelijker vormgegeven. Zo zorgen wij ervoor dat we met plezier en aan iedereen verantwoording afleggen over datgene wat Trivire het voorgaande jaar heeft gedaan. U vindt beide jaarverslagen hier op deze pagina.