Een woning kopen bij Trivire

Trivire verkoopt ook woningen. Dit zijn zowel nieuwbouwwoningen als woningen die Trivire voorheen verhuurde. Zonder uitzondering zijn dat goed onderhouden woningen in een prettige woonomgeving en voor een aantrekkelijke prijs. Dat maakt ons aanbod vooral geschikt voor mensen die voor het eerst een woning kopen. Starters op de woningmarkt, of huurders die besluiten te kopen.

Veel gevraagd over Een woning kopen bij Trivire

Hoe is het onderhoud geregeld in een VvE?

Algemeen

Als eigenaar van de huurwoningen houden wij ons aan de regels zoals die gelden binnen een Vereniging van Eigenaars. Zo zijn wij en de overige Eigenaars wettelijk verplicht samen besluiten te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Bijvoorbeeld het schilderwerk, het dak, de lift en buitendeuren. In de jaarlijkse ledenvergadering stemmen de leden over voorstellen voor aanpassingen aan het gebouw. Heeft u een aanvraag voor een aanpassing aan het gebouw (buiten uw eigen woning), bijvoorbeeld in verband met uw handicap. Of u wilt graag zonwering of zonnepanelen op het dak? Dan moet dit in de vergadering worden goedgekeurd. In de jaarlijkse ledenvergadering worden deze besluiten genomen. Wij zijn aanwezig bij deze vergadering of brengen onze stem via volmacht uit. De invloed van Trivire in de Vereniging van Eigenaars is afhankelijk van het aantal appartementen waar wij eigenaar van zijn. Voor alle werkzaamheden binnen uw eigen woning zorgt Trivire zelf. Hierover kunt u contact opnemen via telefoonnummer 078 633 16 00.

Waar vind ik de woningen die op dit moment te koop staan?

Algemeen

U vindt het aanbod koopwoningen op de website van Trivire. Heeft u belangstelling voor een woning of heeft u vragen, dan kunt u reageren op een woning die wij te koop aanbieden via het interesseformulier op de website. De makelaar neemt dan contact met u op.

Wat is een Vereniging van Eigenaars?

Algemeen

Als in een woongebouw ook koopwingen zijn, moet een Vereniging van Eigenaars opgericht worden. Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. Trivire is lid namens de huurders in het woongebouw.
De vereniging behartigt de belangen van alle Eigenaars en beheert de gemeenschappelijke zaken, financiën en gedeelten van het gebouw.

Om een appartementengebouw in goede staat te houden, is onderhoud nodig. In een VvE sparen de Eigenaars voor het onderhoud van gemeenschappelijke delen zoals de hal, de galerij, het dak, de gevel, de fundering, de riolering, het leidingwerk en de installaties. Dat onderhoud wordt realistisch en technisch verantwoord gepland en begroot. Daardoor komt u als eigenaar zelden voor onverwachte en hoge uitgaven te staan. Dit wordt vervolgens besproken in de vergadering van Eigenaars. Kortom: met een professionele VvE-beheerder bent u verzekerd van goed onderhoud. Trivire besteedt het beheer van haar VvE's uit aan professionele partijen met veel ervaring en verstand van de financiële, technische en bestuurlijke kanten van het beheer.

Kan ik mijn erfpacht afkopen?

Algemeen

Nee, Trivire geeft geen mogelijkheid om uw erfpacht af te kopen zodat een woning met terugkoopverplichting in uw volledige eigendom komt.

Wanneer krijg ik een huishoudelijk reglement?

Algemeen

Woont u in een woongebouw met huurders en kopers? En is er door de Eigenaars een huishoudelijk reglement opgesteld? Dan krijgt u bij de ondertekening van de huurovereenkomst een exemplaar. Wanneer u deze niet in uw bezit heeft kunt u ze opvragen bij Trivire.

Wat doet de Vereniging van Eigenaars?

Algemeen

Een Vereniging van Eigenaars is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het woongebouw. Bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken, liften en ander installaties. In een Vereniging van Eigenaars betalen de Eigenaars samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties. Een Vereniging van Eigenaars kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder. De Vereniging van Eigenaars houdt minimaal één keer per jaar een ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Trivire is samen met alle andere Eigenaars bij deze vergadering aanwezig of brengen onze stem via volmacht uit. Daarnaast heeft een Vereniging van Eigenaars een bestuur, waarin een aantal kopers zit. Wij kunnen ook in het bestuur zitten. Het bestuur zorgt ervoor dat genomen besluiten uitgevoerd worden.

Wat doet een VvE voor mij als eigenaar van een appartement?

Algemeen

Het bestuur van een VvE houdt de administratie en de financiën van de VvE op orde en regelt het gezamenlijke onderhoud en beheer. Dit gebeurt in overleg met de commissies die de VvE in het leven heeft geroepen, bijvoorbeeld de kascontrolecommissie en de technische commissie.

Administratie en financiën

Het bestuur regelt de administratie en de financiën van de VvE, int de maandelijkse VvE-bijdrage van de leden en doet de boekhouding van de VvE, inclusief de jaarrekening. Ook sluit het bestuur in opdracht van de leden verzekeringen voor de VvE af, zoals een opstal- en glasverzekering, en dient het wanneer nodig schadeclaims in bij de verzekeringsmaatschappij. Bovendien organiseert het bestuur de jaarlijkse ledenvergadering. Het bestuur is verantwoordelijk voor deze taken, maar laat ze uitvoeren door de VvE-beheerder.

Onderhoud

Het bestuur doet samen met de technische commissie concrete voorstellen voor al het onderhoud dat nodig is om de gemeenschappelijke delen van het gebouw in goede staat te houden en maakt daarvoor een meerjarenbegroting en een meerjarenplanning. De leden van de VvE besluiten samen in de vergadering over de onderhoudsvoorstellen. Zo bepalen de Eigenaars met elkaar het onderhoud dat zij nodig vinden. Na de ledenvergadering voert het bestuur de genomen besluiten uit, bijvoorbeeld door een aannemer opdracht te geven voor de afgesproken onderhoudswerkzaamheden. Ook hier laat het bestuur haar taken uitvoeren door de VvE-beheerder en treedt het bestuur op als controleur en contactpersoon.

Hoe verhoudt een huishoudelijk reglement zich met de Algemene Huurvoorwaarden van jullie?

Algemeen

Trivire vindt het belangrijk dat u prettig kunt wonen. Dat lukt het best wanneer je elkaar kent en samen afspreekt hoe het hoort. Daarom heeft Trivire Thuis- en tuinregels opgesteld. Samen met bewoners. Eenvoudig en duidelijk. Die regels gelden voor alle Trivire-huurders en ze maken deel uit van de algemene huurvoorwaarden. U vindt ze allemaal op een rijtje in de folder Thuis- en tuinregels. Omdat wij deel uitmaken van de Vereniging van Eigenaars streven wij ernaar het huishoudelijk reglement dezelfde inhoud mee te geven als de Thuis- en tuinregels.

Heeft Trivire het voor het zeggen in een VvE?

Algemeen

Trivire heeft (zeker bij de start van verkoop gestapelde bouw) vaak veel woningen in eigendom en daardoor een meerderheidsbelang in een VvE. Bij een woongebouw waar steeds meer woningen verkocht worden, komt er een moment dat zij geen meerderheidsaandeel meer heeft.

Verder stralen wij (ondanks het meerderheidsbelang) in de vergaderingen altijd uit dat wij hetzelfde doel voor ogen hebben als de andere Eigenaars, namelijk goed onderhouden gebouwen en woningen tegen een betaalbare prijs.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Hoe kan ik mijn voorstel of opmerking melden bij de Vereniging van Eigenaars?

Algemeen

U kunt uw voorstel of opmerking doorgeven aan de bewonerscommissie van uw woongebouw of aan Trivire. De bewonerscommissie of Trivire bekijkt of uw voorstel mogelijk is of uw opmerking bespreekbaar is. Is dat het geval? Dan wordt uw voorstel of opmerking tijdens een vergadering van de Vereniging van Eigenaars ingebracht. Mogelijk volgt er een besluit om uw voorstel uit te voeren. U kunt uw voorstel inbrengen via contactformulier of neem contact op met Trivire via telefoonnummer 078 633 16 00.

Kan een huishoudelijk reglement gewijzigd worden?

Algemeen

Ja, dat kan. Twee derde van de stemmen van de Vereniging van Eigenaars is nodig om veranderingen door te voeren. Van de huurders moet 70 procent van uw woongebouw het ermee eens zijn. Is dat het geval? Dan worden de wijzigingen doorgevoerd en krijgen huurders en kopers een nieuw exemplaar van het huishoudelijk reglement.

Ik heb een huurwoning in een woongebouw waar een VvE actief is. Nu is mijn zonwering kapot, wie repareert de zonwering?

Algemeen

Er zijn maar enkele woongebouwen waar de zonwering bij de woning hoort en waar Trivire onderhoud aan pleegt. In alle andere gevallen is de zonwering door de (vorige) huurder opgehangen en de huurder hoort deze zelf te (laten) repareren als hij kapot is, ook als u een woning huurt waar een VvE actief is. Wanneer u uw zonwering gaat vervangen dient u zich uiteraard aan de voorschriften te houden die hiervoor gelden.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaars?

Algemeen

Vaak is er door een Vereniging van Eigenaars een huishoudelijk reglement opgesteld. In een huishoudelijk reglement staan de volgende zaken:

 • Afspraken en regels over het gebruik en beheer van het woongebouw.
 • Normen over gedrag van bewoners en overlast.
 • Het melden van storingen.

Wij zorgen er bij nieuwe verhuring voor dat u een huishoudelijk reglement krijgt, als uw woongebouw zo'n reglement heeft. Wanneer u deze niet in uw bezit heeft, kunt u ze bij ons opvragen.

Waar moet ik op letten bij een VvE?

Algemeen

Trivire is bekend met het beheren van woningen. Echter in een VvE heb je met meerdere Eigenaars te maken dus er moeten goede afspraken komen met betrekking tot het onderhoud en verzekeringen. Ook hebben we te maken met een modelreglement en een huishoudelijk reglement. Dit kan per VvE verschillen. Trivire heeft het onderhoud naar aanleiding van de splitsingsakten uitgewerkt in een onderhoudsregistratie. Hierin vind je per VvE terug welke delen gemeenschappelijk zijn en welke individueel. Zo weet men precies wat voor rekening van de VvE komt en wat voor Trivire is.

Wat is een splitsingsakte?

Algemeen

Een splitsingsakte is de akte die een appartementengebouw verdeelt in appartementsrechten. U koopt een appartementsrecht en dat is meer dan alleen uw eigen appartement. U bent namelijk ook deels eigenaar van de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw. De notaris beschrijft uw appartementsrecht in de splitsingsakte. U ontvangt de splitsingsakte en splitsingstekening als u een appartement koopt.

De splitsingsakte beschrijft zowel de appartementen en bergingen als de gemeenschappelijke delen. Onderdeel van de akte is een splitsingstekening. Daarop staan de grenzen tussen de appartementen onderling en tussen appartementen en gemeenschappelijke ruimtes.

Ook legt de akte de rechten en plichten van de Eigenaars vast en er staat in wat precies onder het beheer van de VvE valt. De Eigenaars zijn daar samen verantwoordelijk voor: ze betalen samen de kosten en regelen samen het gebruik, het beheer, sommige verzekeringen (zoals de opstalverzekering) en het onderhoud.

Hoe ontstaat een VvE?

Algemeen

Bij de verkoop van woningen in een woongebouw wordt er door Trivire in samenwerking met een notaris een splitsingsakte gemaakt. Hierin staat onder meer hoe het appartementengebouw is ingedeeld, wat ieders aandeel is en wat de regels voor de VvE-vergadering zijn. Verder is er vaak nog het modelreglement waarnaar verwezen wordt. Hierin staan standaardregelingen naar aanleiding van onderhoud, bijdragen en regels over vergaderen en het nemen van besluiten.

Naast de splitsingsakte en het modelreglement hebben veel VvE’s ook een ‘huishoudelijk reglement’ opgesteld, waarin leef- en gebruiksregels zijn opgenomen. Hierbij te denken aan de kleur en soort van de zonneschermen en het verbod op het plaatsen van fietsen in de gemeenschappelijke ruimten enzovoorts. Trivire moet alert zijn op de verschillende huisregels, enerzijds die van de huurders anderzijds die van haar zelf als eigenaar in de VvE (waaraan ook een huurder binnen dat woongebouw zich moet houden).

Verkoopt Trivire woningen?

Algemeen

Ja, Trivire verkoopt een select aantal woningen, zie onderstaande lijst. Alle overige woningen zijn niet opgenomen in de verkoopportefeuille van Trivire en dus niet te koop.

De volgende woningen worden door Trivire verkocht:
Dordrecht
Crabbehof

 • Eengezinswoningen Schaperstraat 1 t/m 17
 • Dresselhuisstraat 2 t/m 20
 • Treubstraat 2 t/m 18 en 3 t/m 21
 • Hugo van Gijnweg appartementen/maisonnettes 1 t/m 215
 • Garages Henri Polakstraat en Abraham Kuyperweg

Sterrenburg

 • Leeuwstraat 315 t/m 371, appartementen Op'tEiland
 • Marslaan, Kometenlaan en Callistolaan

Krispijn

 • Mauritsweg koopappartementen Prinsemarij

Dit kunnen nieuwbouwwoningen zijn, maar ook woningen die Trivire voorheen verhuurde.

Verkoopt Trivire ook woningen in Koopgarant?

Algemeen

Trivire verkoopt de woningen aan de Zuiderpoort en de Goeverneurwoningen in Krispijn in Dordrecht na terugkoop in Koopgarant.

Het gaat om:

 • H.F. Tollensstraat 3
 • J.J.A. Goeverneurstraat 25 - 41 (oneven)
 • Bilderdijkstraat 18
 • Mesdagstraat 69 - 75
 • Theophile de Bockstraat 80, 84, 86, 88, 92
 • Willem Marisstraat 73, 77, 79, 81, 83, 85

Ik kan mijn huurwoning kopen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Algemeen

Ons advies is om eerst een afspraak te maken met een hypotheekadviseur om uw financiele mogelijkheden te bekijken. Nadat u ons laat weten dat u de woning wilt kopen, geven wij uw gegevens door aan een onafhankelijk taxateur. De taxateur belt u om een afspraak te maken voor de taxatie. Als het taxatierapport bij ons binnen is, krijgt u een schriftelijke aanbieding van ons met de vaste koopprijs. Deze is niet onderhandelbaar. Wilt u de woning kopen? Dan maakt een door Trivire aangewezen makelaarskantoor de koopovereenkomst voor u op. Dit is ook het moment om de financiering te regelen.

Ik woon in een verkoopcomplex. Kan ik als zittende huurder mijn woning kopen?

Algemeen

Als u woont in een woongebouw dat is aangewezen als verkoopcomplex dan kunt u uw huurwoning kopen. U neemt hiervoor contact op met de afdeling Zakelijk Beheer via telefoonnummer 078 633 16 00 of maak gebruik van ons contactformulier.

Moet ik mij apart inschrijven voor een nieuwbouwwoning?

Algemeen

Nee, dat is niet nodig. Ook de nieuwbouwwoningen worden via Woonkeus geadverteerd.

Kan ik mij inschrijven als kandidaat voor een koopwoning?

Algemeen

Als een woning door Trivire aangewezen is als verkoopwoning, kunt u zich daarvoor inschrijven. Neemt u hiervoor contact op met onze afdeling Zakelijk Beheer via 078 633 16 00 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ik wil graag een koopwoning bekijken, waar moet ik mij melden?

Algemeen

Om een woning te bezichtigen, kunt u contact opnemen met de betreffende makelaar.

Waarom is Trivire gestopt met de verkoop in voormalige verkoopcomplexen?

Algemeen

Trivire heeft vanwege de herziene woningwet in 2017 haar verkoopbeleid opnieuw bekeken. Als woningcorporatie focussen wij ons meer op onze maatschappelijke kerntaken: het huisvesten van mensen met een lager inkomen. De verkoop van bepaalde woningen hoort daar niet meer bij.