Inwoning

Als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samen op de huurovereenkomst staat, dan huurt u automatisch de woning samen met uw partner. U bent dan allebei huurder en heeft dezelfde rechten en plichten. Wanneer u de woning eerst alleen huurt en uw partner trekt pas later bij u in, is dat anders. Dat heet ‘inwonen’ en daarvoor moet u toestemming vragen aan Trivire.

Veel gevraagd over Inwoning

Mogen jullie bij de politie navraag doen naar mijn woonverleden?

Algemeen

In de gemeente Dordrecht is per 1 augustus 2018 de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) van kracht. Deze wet maakt het mogelijk om in enkele woongebouwen en buurten extra eisen te stellen aan nieuwe huurders en mensen die inwoning aanvragen. In de aangewezen gebieden geldt de Huisvestingsverordening. Nieuwe huurders en mensen die een verzoek doen tot inwoning moeten voor een woning in deze buurten en woongebouwen een huisvestingsvergunning aanvragen. De gemeente onderzoekt (screent) vervolgens of zij in het verleden woonoverlast hebben veroorzaakt, want huisvesting mag niet leiden tot een toename van overlast of criminaliteit in het complex of gebied waarin de woonruimte ligt.

Bij Trivire is een huisvestingsvergunning vereist voor alle woningen in de Eisingahof en het gehele Lijnbaangebied. Dus als u inwoning aanvraagt of kandidaat bent voor een woning in bovenstaande gebieden, vraagt de gemeente bij de politie naar uw woonverleden en dat van alle gezinsleden boven de 16 jaar. Trivire doet dit niet zelf.

Wat is inwoning?

Algemeen

Wanneer u de woning alleen huurt en uw partner trekt pas later bij u in, heet dat inwonen. Voor inwonen moet u toestemming vragen aan Trivire, dat kan via formulier Inwoning. Een inwonende partner heeft minder rechten dan een huurder. Als de huurder vertrekt of overlijdt, moet de inwoner de woning verlaten. Na twee jaar inwoning kunt u voor uw partner medehuurderschap aanvragen. U leest er meer over in de toelichting inwoning.

Kan ik iemand bij mij in laten wonen?

Algemeen

Als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samen op de huurovereenkomst staat, dan huurt u automatisch de woning samen met uw partner. U bent dan allebei huurder en heeft dezelfde rechten en plichten.

Wanneer u de woning eerst alleen huurt en pas later trekt uw partner bij u in, is dat anders. Dat heet 'inwonen' en daarvoor moet u toestemming vragen aan Trivire. Een inwonende partner heeft geen rechten. Na twee jaar inwoning kunt u voor uw partner medehuurderschap aanvragen. Informeer naar de voorwaarden.

Om de leefbaarheid in wijken en buurten te bevorderen, hebben de corporaties samen met de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht grenzen gesteld aan het aantal personen dat in een woning mag wonen. Inwoning kan dus ook geweigerd worden.

Ik ben een inwonend kind en mijn vader/moeder is overleden. De huurovereenkomst staat op zijn/haar naam. Wat kan ik doen?

Algemeen

Gecondoleerd met het overlijden van uw ouder. U kunt schriftelijk een verzoek indienen om de huurovereenkomst op uw naam te laten zetten. Wij beoordelen per situatie of een kind in de woning mag blijven.

Ik heb toestemming voor inwoning gekregen van Trivire. Kan ik huurder worden als de hoofbewoner vertrekt of overlijdt?

Algemeen

Nee, als inwoner heeft u niet dezelfde rechten als een medehuurder. Als de huurder vertrekt of overlijdt, moet de medebewoner de woning verlaten. Wanneer u langer dan 2 jaar medebewoner bent en wanneer er sprake is van een duurzame, gemeenschappelijke huidshouding kunt u voor uw partner medehuurderschap aanvragen. Dit laatste betekent dat u van plan bent voor een lange tijd samen een huishouden te voeren. Informeer naar de voorwaarden bij de verhuurmakelaar.

Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Willen jullie dat weten?

Algemeen

Ja, wij ontvangen daarover graag bericht via e-mail. Vermeld het adres, de naam van degene die vertrekt en de vertrekdatum. Het definitieve uitschrijven doet u zelf bij de gemeente.

Is inwoning van invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, het aantal personen op het adres en extra inkomsten kunnen van invloed zijn op uw huurtoeslag. Controleert u dit zelf op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?

Algemeen

Ja. Op het moment dat u intrekt als mantelzorger heeft u daarvoor toestemming nodig van Trivire. Let wel op dat u als mantelzorger minder rechten heeft dan een huurder. Als de huurder vertrekt of overlijdt, moet de inwoner/mantelzorger de woning verlaten. Om de leefbaarheid in wijken en buurten te bevorderen, hebben de corporaties samen met de gemeenten Dordrecht, H.I. Ambacht en Zwijndrecht grenzen gesteld aan het aantal personen dat in een woning mag wonen. Inwoning kan dus ook geweigerd worden. Meer informatie vindt u in de toelichting inwoning die u op deze pagina kunt downloaden. Met het online formulier Inwoning vraagt u inwoning aan.

Wat zijn de voorwaarden voor een jongere om in aanmerking te komen voor een Kamer met Aandacht?

Algemeen

·         Jongeren zijn tussen de 18 en 23 jaar.

·         Jongeren wonen in of komen uit één van de deelnemende gemeenten.

·         Jongeren verblijven in jeugdzorg/maatschappelijke opvang of zijn dakloos.

·         Jongeren worden aangemeld door een aangesloten zorgorganisatie, via één vaste medewerker (i.v.m. continuïteit en eenduidigheid in de aanmeldcriteria).

·         Jongeren hebben geen huisvestingsmogelijkheden binnen het netwerk.

·         Jongeren hebben een dagbesteding van meer dan 24 uur per week en betalen zelf de huur met studiefinanciering, loon of uitkering.

·         Jongeren staan open voor begeleiding.

·         Jongeren hebben geen verslaving of psychiatrische problematiek die het dagelijks functioneren in de weg staat.

·         Jongeren staan bij aanmelding ingeschreven bij Woonkeus.

Hoe zit het met de wet- en regelgeving rondom Kamers met Aandacht?

Algemeen

·         Inkomstenbelasting: De kamerverhuurder kan aanspraak maken op kamerverhuurvrijstelling als de totale huur per jaar maximaal 5506,- EUR is (incl. gas, water, licht, gebruik meubilair). Deze inkomsten hoeft de kamerverhuurder niet op te geven bij de belastingdienst.

·         Huurtoeslag: De kamerverhuurder heeft een schriftelijke huurovereenkomst waardoor het inkomen van de kamerhuurder niet meetelt voor de huurtoeslag. Huurder en verhuurder voeren geen gezamenlijk huishouden, dus zijn geen toeslagenpartners.

·         Kostendelersnorm: Volgens het recht op bijstand tellen huisgenoten tot 21 jaar en huurders met een commercieel contract (huurovereenkomst) niet mee voor de kostendelersnorm, waardoor verhuurders niet worden gekort in op hun bijstandsuitkering. De kamerhuur wordt wel aangemerkt als inkomsten, waarmee het inkomen voor een bijstandsgerechtigde gelijk blijft.

Wat zijn de voorwaarden voor een verhuurder van een Kamer met Aandacht?

Algemeen

·         Eén, maximaal twee jongeren met een hulpvraag op één adres.

·         Er wordt een Verklaring Omtrent Goedgedrag aangevraagd en door Kamers met Aandacht vergoed.

·         Er wordt een referent aangevraagd bij alleenstaanden.

·         Kamers met Aandacht zorgt voor een standaard huur-, begeleidings- en vrijwilligersovereenkomst.

·         Kamers met Aandacht werkt met tijdelijke huurcontracten (max. 2 jaar voor zelfstandige en 5 jaar voor onzelfstandige woonruimte), het minimum is een jaar.

·         De huurprijs is volgens advies van de landelijke huurcommissie.nl of lager.

·         Kamers met Aandacht ondersteunt bij het aanvragen van omgevingsvergunningen (tuinkamers).

Hoe ziet de begeleiding door Kamers met Aandacht er uit?

Algemeen

·         De aanmeldende zorgorganisatie biedt minimaal 1x per week begeleiding, bij de jongere thuis. Minimaal voor de duur van 6 maanden en zorgt daarna (indien nodig) voor een zorgvuldige overdracht naar WMO-aanbieder of lokaal team.

·   De begeleidende zorgorganisatie fungeert als eerste aanspreekpunt voor de verhuurders zolang de begeleidingsovereenkomst loopt. 

·   Kamers met Aandacht biedt ondersteuning aan de verhuurder zolang de huurovereenkomst loopt.